RSS

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

16 ส.ค.

หลักการและเหตุผล

           รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านสังคม และเศรษฐกิจ จึงได้มีมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบอนุมัติให้จัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18-20 สิงหาคม ของทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”โดยได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยโดยได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการจัด กิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย และกระตุ้นประชาชน และเยาวชนไทยให้มีความตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นประจำ โดยรับผิดชอบเป็นหน่วยงานแกนนำในการดำเนินการจัดงานในส่วนของภูมิภาคเขตภาคเหนือตอนบนมาโดยตลอด และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ได้มีการตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการหมุนเวียนสลับกันเป็นแกนนำในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยครั้งสุดท้ายจัดในปี พ.ศ. 2552           สำหรับในปี พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความร่วมมือเป็นหน่วยงานแกนนำในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ครอบคลุมพื้นที่เขตการศึกษาภาคเหนือตอนบน 22 เขต รวม 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน โดยได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงพระปรีชาสามารถ และเป็นผู้นำในการส่งเสริมและสนับสนุนการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิต ผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นยังได้ให้ความร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ การประกวดแข่งขันในกิจกรรมเยาวชนทางวิทยาศาสตร์ อาทิ การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การประกวดแข่งขันวาดภาพ ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย และกระบวนการแก้ปัญหา ตลอดจนโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และกิจกรรมอื่นๆ มากมาย โดยจะส่งผลการประกวดและแข่งขันของเยาวชนที่ชนะเลิศให้สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศที่กรุงเทพฯ ต่อไปซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ เยาวชนไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นการกระตุ้นให้มีผู้ สนใจ และตระหนักถึงความสำคัญ และความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตประจำวัน และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างหน่วยงานอย่างกว้างขวาง อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ตลอดจนนำเสนอบทบาทของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาคที่พร้อมในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของงาน

1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
2. เพื่อส่งเสริมการค้นคว้า และเผยแพร่ผลงานการค้นคว้า วิจัย ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างยั่งยืน
3. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไปได้มีส่วนร่วม และให้ความสนใจต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศโดยรวม
4. เพื่อสนับสนุน และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งของการพัฒนา เยาวชนของชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาครัฐ และเอกชน
6. เพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ทราบถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้สู่สังคมและชุมชน
3. นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เกิดการประสานงานด้านวิชาการระหว่างหน่วยงาน และโรงเรียนต่างๆ กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติต่อไป
5. หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้ให้ความร่วมมือกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางด้านวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน และท้องถิ่นต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

1.โครงการงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

2.กำหนดการ

3.รายละเอียดงาน

4.โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

5.แผนผังคณะวิทยาศาสตร์

Advertisements
 

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: